پنل فلسفه علوم انسانی

تعداد دانلود :۱۱۴
۱۹ آبان ۱۳۹۹ | ۱۳:۵۵
تعداد بازدید: ۱۵۱


دکتر بستان:عدم اقبال به علوم انسانی–اسلامی؛ دکتر فتحی:شبکه معنایی در قرآن و علوم انسانی؛ دکتر کافی:نظریه پردازی گامی به سوی تحول علوم؛ دکتر حسنی:چیستی علوم انسانی؛ دکتر فتحعلیخانی:علم دینی و مساله تحدید؛ دکتر صدرا: تاریخ شکل‌گیری مفهوم علوم انسانی؛

کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی: پنل فلسفه علوم انسانی

سخنرانان:
دکتر حسین بستان:  عدم اقبال به علوم انسانی–اسلامی
دکتر علی فتحی: شبکه معنایی در قرآن و علوم انسانی
دکتر مجید کافی: نظریه پردازی گامی به سوی تحول علوم
دکتر سید حمیدرضا حسنی: چیستی علوم انسانی
دکتر محمد فتحعلیخانی: علم دینی و مساله تحدید
دکتر محمد صدرا : تاریخ شکل‌گیری مفهوم علوم انسانی اسلامی - ورود و تطور آن در ایران معاصرنظر شما :