جستجو :

دکتر بستان:عدم اقبال به علوم انسانی–اسلامی؛ دکتر فتحی:شبکه معنایی در قرآن و علوم انسانی؛ دکتر کافی:نظریه پردازی گامی به سوی تحول علوم؛ دکتر حسنی:چیستی علوم انسانی؛ دکتر فتحعلیخانی:علم دینی و مساله تحدید؛ دکتر صدرا: تاریخ شکل‌گیری مفهوم علوم انسانی؛


کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی سخنرانان: پروفسور کوئینگ (Harold G. Koenig): دین، معونیت و سلامت کارکردهای کلینیکال و پژوهش پروفسور مسعود آذربایجانی: تفاوت معنویت در اسلام و نگاه روانشناسی پروفسور مسعود جانبزرگی : معنویت خدا سو


کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی: پنل تخصصی فلسفه جامعه شناسی سخنران: پروفسور برایان اس. ترنر (Bryan S. Turner): معرفت درونی و معرفت بیرونی در جامعه شناسی با نگاهی به مفاهیم کلیدی در دو دین اسلام و مسیحیت


سخنرانان: پروفسور دکتر برونو دایک (Bruno Dyck)؛ دیدگاه پنج دین مهم جهان درباره مدیریت، کارکردهای معرفت شناختی دین برای مدیریت --- دکتر حسن عابدی جعفری؛ مطالعات دین و مدیریت در غرب


کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی؛ سخنرانی ها: ۱- مولفه های به حاشیه رانی دین درمطالعات روابط بین الملل - دهشیری ۲-معرفت بخشی خبر متواتر - کامران اویسی ۳- زمینه های ورود معنویت اسلامی در ادبیات اقتصادی - جواد ارباب