پرسش‌های متداول


شیوه برگزاری کنفرانس حضوری است یا مجازی؟

کنفرانس به صورت مجازی برگزار می شود.

آیا شرکت کنندگان نیز باید ثبت نام کنند، چگونه؟

بله شرکت کنندگان نیز از طریق این صفحه باید ثبت نام کنند تا براساس اطلاعات آنها امکان حضوردر جلسه فراهم و گواهی صادر شود.