اخبار کنفرانس - آرشیو

دومین پیش نشست کنفرانس بین المللی معرفت دینی در علوم انسانی با عنوان محوری «روش تفسیر اجتهادی جامع» برگزار می شود.
دومین پیش نشست کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی برگزار می شود

دومین پیش نشست کنفرانس بین المللی معرفت دینی در علوم انسانی با عنوان محوری «روش تفسیر اجتهادی جامع» برگزار می شود.

پیش از این دکتر هادی موسوی، دبیر پیش نشست های کنفرانس در گفتگویی با شرح جزئیات و اهداف برگزاری کرسی ها، از همه صاحبان طرح و آثار پژوهشی دعوت به عمل آورد، دستاوردهای حوزه روش شناختی خود را برای داوری و طرح در این پیش نشست ارایه کنند.

ادامه مطلب
هر اثر پژوهشی قابل ارایه به کنفرانس حمایت و استقبال می شود
دبیر پیش نشست های کنفرانس بین المللی معرفت دینی و علوم انسانی:

هر اثر پژوهشی قابل ارایه به کنفرانس حمایت و استقبال می شود

بنا به گفته دبیر نشست های کنفرانس بین المللی معرفت دینی و علوم انسانی به منظور ارزیابی و توان سنجی دیدگاه های روش شناختی، دست کم ۱۰ پیش نشست کرسی های ترویجی در جستجوی روش شناختی تا قبل از کنفرانس برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب