محورها

تعداد بازدید:۸۳۲

نقش معرفت دینی در علوم انسانی
 از گفتگو تا تاسیس علم دینی

 

محورهای کنفرانس:
1.      نقش معرفت دینی در پارادایم های علوم انسانی
معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی، ارزش شناسی، روش شناسی
2.    معرفت دینی  و رشته های مختلف علوم انسانی
علوم انسانی محض
علوم انسانی کاربردی
3.      وضعیت شناسی مطالعات دین و علوم انسانی
مطالعات دین و علوم انسانی در ایران
مطالعات دین و علوم انسانی در جهان
4.      معنویت دینی و علوم انسانی

 

 

آخرین ویرایش۱۸ تیر ۱۳۹۹